Starten met BelRAI - Individuele zorgverstrekker

Opleiding

De BelRAI-experten van de Federale overheid (FOD) en de deelstaten werken samen aan een gemeenschappelijk opleidings- en certificeringstraject voor BelRAI. Volgens het train de trainer principe leiden BelRAI-experten zorgverleners op tot BelRAI-trainers. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding BelRAI kan toepassen in de praktijk, (blijvend) expertise opbouwt over BelRAI en in staat is om een correct en betrouwbaar gebruik van de instrumenten aan te leren aan collega-zorgverleners.

De trainersopleiding beoogt een kwaliteitsvol, wetenschappelijk gefundeerd en uniform gebruik van BelRAI over organisaties en sectoren heen te bewerkstelligen. Tijdens de opleiding worden de deelnemers geïnformeerd over de te vervullen randvoorwaarden voor zorgverleners die BelRAI in hun werking willen implementeren met betrekking tot software, informatiebeveiliging en toegangsrechten.

De trainersopleiding, opgebouwd uit verschillende modules, bestaat uit meerdere opleidingsdagen. Nadien worden intervisiemomenten georganiseerd waarin specifieke vragen van de trainers aangaande (het gebruik van) BelRAI beantwoord worden en verdere expertise wordt opgebouwd door middel van casusbesprekingen en uitwisseling van ‘best practices’.

Individuele zorgverstrekkers die niet verbonden zijn aan de Vlaamse sociale bescherming kunnen voor een trainersopleiding terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). De algemene BelRAI train de trainer opleidingen van de FOD VVVL staan open voor alle zorgactoren die BelRAI-trainer willen worden.

Toegangsbeheer, zorgrelaties, privacy en Circle of Trust

Alle BelRAI-inschalingen worden bijgehouden in de Federale en/of Vlaamse databank, waar zorgverleners onder bepaalde voorwaarden toegang tot hebben (en dus BelRAI gegevens kunnen raadplegen):

 • Gezondheidszorgberoepen

  • Alle zorgverleners die vallen onder de toepassing van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (voorheen KB 78) en een therapeutische relatie hebben met de persoon met een zorgbehoefte, hebben toegang tot de BelRAI gegevens van die persoon.

  • Deze zorgactoren zijn opgenomen in Cobrha (een databank die alle erkende zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in België bevat).

 • Welzijnsactoren en andere

  • Op Vlaams niveau werden bijkomende gebruikers wettelijk vastgelegd die onder dezelfde voorwaarden toegang hebben tot de BelRAI databank:

   - Zorgkasmedewerkers en indicatiestellers van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

   - Begeleidende personeelsleden van de diensten voor gezinszorg

   - OCMW’s en Welzijnsverenigingen

  • De volledige lijst van bijkomende gebruikers kan geraadpleegd worden in de beraadslaging.

Een therapeutische of zorgrelatie hebben met de persoon met een zorgbehoefte is essentieel om een BelRAI-inschaling te kunnen consulteren. Afhankelijk van de toepassing die gebruikt wordt, Federaal of Vlaams, zijn er verschillende methodes om deze relatie aan te tonen of te creëren.

 • Bij gebruik van de BelRAI 2.0 webapplicatie van de Federale overheidsdienst kan de therapeutische of zorgrelatie met de persoon met een zorgbehoefte aangetoond of gecreëerd worden:

  • indien de therapeutische relatie erkend wordt door eHealth, bijvoorbeeld voor houders van het Globaal Medisch Dossier

  • OF indien de persoon opgenomen is in de zorginstelling

  • OF indien het rijksregisternummer van de persoon ingegeven wordt in de applicatie

  • OF door de relatie manueel aan te maken, dit kan door de persoon zelf of door de zorgverlener op 'Mijngezondheid'.

 • Momenteel is het softwarematig (nog) niet mogelijk dat individuele zorgverstrekkers een zorgrelatie creëren op de Vlaamse BelRAI webapplicatie.

Het bestaan van een zorg- of therapeutische relatie met de persoon met een zorgbehoefte betekent niet automatisch een toelating om BelRAI gegevens te delen met zorgverleners van een externe organisatie. Voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens (waaronder BelRAI beoordelingen) met zorgverleners van een andere organisatie is een geïnformeerde toestemming (of informed consent) nodig van de persoon met een zorgbehoefte.
Wanneer een persoon met een zorgbehoefte instemt met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kan hij/zij de toestemming registreren:

 • via 'Mijn gezondheid'

 • OF via een zorgverlener (bijv. huisarts, thuisverpleegkundige), ziekenfonds of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Daarnaast zijn alle zorgverleners die toegang hebben tot gezondheidsgegevens gebonden aan het beroepsgeheim en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Ze moeten het vertrouwelijke en gevoelige karakter van de gegevens dus respecteren.

Indien een individuele zorgverstrekker gebruik maakt van de Federale webtoepassing*, staat de overheid in voor de identificatie, authenticatie en verificatie van de zorgrelatie tussen de zorgverlener en de persoon met een zorgbehoefte en de centrale logging van wie wat heeft geconsulteerd.

* Momenteel kunnen individuele zorgverstrekkers (nog) geen gebruik maken van het Vlaams IT-platform BelRAI en de applicatie.

Overzicht uitwisseling tussen de BelRAI software, applicaties en databanken

--> Klik hier voor de e-learning met aanvullende toelichting bij onderstaand schema.

Software

BelRAI-inschalingen kunnen door individuele zorgverstrekkers momenteel enkel ingevuld en geraadpleegd worden via de Federale webtoepassing. Het Vlaams IT-Platform BelRAI is momenteel enkel toegankelijk voor zorgorganisaties uit Vlaanderen.

De Federale toepassing

De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) is beheerder van de BelRAI 2.0 centrale databank, de BelRAI 2.0 webapplicatie, de BelRAI webservice, de BelRAI Screener mobile browser en de BelRAI datawarehouse.

In het BelRAI Protocolakkoord staat beschreven dat alle BelRAI-inschalingen geëncrypteerd bewaard worden in de centrale BelRAI databank. De BelRAI datawarehouse is een databank waarin BelRAI gegevens gepseudonimiseerd bewaard worden zodat deze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Via de BelRAI Webservice kunnen, onder andere, BelRAI-inschalingen en resultaten uitgewisseld worden tussen de centrale Federale BelRAI databank en het Vlaams IT-Platform BelRAI.

De BelRAI 2.0 webapplicatie is de online toepassing van de FOD waarin BelRAI-inschalingen geraadpleegd en ingevuld kunnen worden. De webapplicatie heeft ook een demo-omgeving waar iedereen die BelRAI wil uitproberen toegang tot heeft. De BelRAI-Screener mobile browser is een toepassing van de FOD om de BelRAI-Screener offline te kunnen invullen. Meer informatie is terug te vinden op de BelRAI website van de FOD VVVL.

Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 3 maart 2020, heeft betrekking op de uitwisselingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het e-healthplatform.

Beraadslaging nr. 18/121 van 6 november 2018 heeft betrekking op de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid, via het platform healthdata.be, in het kader van de oprichting van het BelRAI-register voor wetenschappelijk onderzoek (datawarehouse BelRAI).