Wetenschappelijke literatuur

Wetenschappelijke literatuur

InterRAI

De interRAI bibliografie bevat meer dan 1000 onderzoekartikels over interRAI. De onderzoeken uitgevoerd in meer dan 30 landen en in diverse zorgsectoren behelzen een breed spectrum aan gerelateerde onderwerpen die waardevol zijn voor zorgverleners en beleidsmedewerkers.

BelRAI

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) en LUCAS (het kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn) voeren beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit. In het kader van de implementatie van BelRAI in Vlaanderen verrichten het Steunpunt en LUCAS verschillende onderzoeken met onder meer als finaliteit de ontwikkeling van nieuwe BelRAI-instrumenten voor verschillende zorgsectoren, het beoordelen van de psychometrische eigenschappen van bestaande BelRAI-instrumenten en het bepalen van de toepasbaarheid van BelRAI in de praktijk. Op de website van het Steunpunt en van LUCAS kunnen de verschillende onderzoeksrapporten geraadpleegd worden.