Disclaimer

Het gebruik van het kennisportaal en het vormingsportaal is onderworpen aan de hierna opgesomde voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van het kennisportaal en het vormingsportaal

Het kennisportaal en het vormingsportaal bundelen informatie over BelRAI voor zorgverleners en -organisaties. De gegevens die ter beschikking gesteld worden via het kennisportaal en het vormingsportaal zijn louter informatief en vervangen de officiële regelgeving niet. Op het vlak van regelgeving gelden alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn.

De inhoud van het kennisportaal en het vormingsportaal wordt regelmatig geüpdate (gewijzigd, aangevuld of verwijderd). Mocht u onjuistheden vaststellen, dan kan u contact opnemen met het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw via volgend e-mailadres: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

Voor een optimale weergave van het kennisportaal en het vormingsportaal dient u te beschikken over de nieuwste versie van een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw probeert technische onderbrekingen te voorkomen, maar kan geen garantie geven dat het kennisportaal en het vormingsportaal niet met enige technische problemen worden getroffen.

Het kennisportaal en het vormingsportaal verwijzen ook door naar websites van andere organisaties die informatie ter beschikking stellen. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze op hun websites aanbieden.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van het kennisportaal of het vormingsportaal of van de via de websites ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Copyright

Niets van de op het vormingsportaal of het kennisportaal gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites (het kennisportaal en het vormingsportaal) zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Privacyverklaring

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Op het kennisportaal is de meeste informatie beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving die van toepassing zijn met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Om de diensten van het vormingsportaal te gebruiken, is een registratie met verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden eveneens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving die van toepassing zijn met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan persoonsgegevens over u of gegevens over uw organisatie verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw, of doordat u deze zelf bij het inschrijven op onze nieuwsbrief verstrekt heeft.

Het Kwaliteitscentrum geeft u volgende garanties inzake de verwerking van uw persoons- of organisatiegegevens:

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verwerkt uw persoonsgegevens of gegevens over uw organisatie in het kader van de aangeboden diensten via het kennisportaal of het vormingsportaal.

• De verwerking van uw persoonsgegevens of organisatiegegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw bewaart uw persoonsgegevens of organisatiegegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld werden. U kunt te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen door contact op te nemen met het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw.

• Uw persoonsgegevens of organisatiegegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • In het kader van de attestering van de BelRAI trainers door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan enkel op vraag van de bevoegde overheidsinstantie aan de desbetreffende overheidsinstantie gerapporteerd worden door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wie geattesteerd is als BelRAI trainer.

  • Daarnaast wordt om het gebruik van BelRAI aan te leren, tijdens de BelRAI trainersopleiding van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw, geoefend in een demo-omgeving van het Vlaams IT-Platform BelRAI. Voor het aanmaken van een login voor deze demo-omgeving zal het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw uw naam bezorgen aan Smals, de organisatie die instaat voor de ontwikkeling van het Vlaams IT-Platform BelRAI.

• U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens of organisatiegegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw via volgend e-mailadres: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be .

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens of organisatiegegevens.

• Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw gebruikt uw persoonsgegevens overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in kader van de nieuwsbrief

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het inschrijven op onze nieuwsbrief via het kennisportaal of het vormingsportaal verstrekt heeft.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan hiertoe de volgende persoonsgegevens verwerken:

o Uw voor- en achternaam

o Uw e-mailadres

o Uw IP-adres

Persoonsgegevens en organisatiegegevens die worden verwerkt in kader van het vormingsportaal

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan persoonsgegevens over u of gegevens over uw organisatie verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw, of doordat u deze zelf bij het inschrijven op het vormingsportaal verstrekt heeft.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan de volgende persoonsgegevens of gegevens over uw organisatie verwerken:

o Uw voor- en achternaam

o Uw e-mailadres

o Uw IP-adres

o Uw geboortedatum

o Uw telefoonnummer

o Uw functie

o Uw adres

o De naam, het adres, de afdeling, het erkenningsnummer, het BTW-nummer en het PO-nummer van uw organisatie.

Learning Management System Rise

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Rise in het kader van de BelRAI trainersopleidingen. Via het Learning Management System van Rise kunnen deelnemers verschillende e-learningmodules raadplegen en doorlopen.

Lees hier het beleid inzake privacy, GDPR en veiligheid van Rise voor meer informatie over onder ander de manier waarop Rise uw persoonsgegevens verwerkt en bijhoudt.

De gegevens die het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw via Rise verkrijgt worden eveneens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving die van toepassing zijn met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder 'Persoonsgegevens die worden verwerkt'.

Google Analytics

Via het kennisportaal wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het kennisportaal gebruiken. Meer informatie omtrent het gebruik van cookies via Google kan u vinden in het privacy-beleid van Google.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe het kennisportaal gebruikt wordt, om rapporten over het kennisportaal aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw te kunnen verstrekken.

Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Mailchimp

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Mailchimp om gegevens bij te houden in verband met de nieuwsbrief die wij via Mailchimp versturen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Mailchimp gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze nieuwsbrief gelezen wordt en om rapporten over de nieuwsbrief aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw te kunnen verstrekken.

Lees hier het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Beveiliging

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw via volgend e-mailadres: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be .

Beeldmateriaal

Alle foto’s zijn rechtenvrij en bekomen via www.unsplash.com

Fotografen: Hal Gatewood, John Simitopoulo, Patrick Fore, Ravi Patel, Jeremy Perkins, Marjan Blan, Luca Florio, Paola Aguilar, Ryoji Iwata, Eberhard Grossgasteiger, Caroline Hernandez, Deva Darshan, Cassia Tofano, Sora Sagano, Timon Studler, Luis Villafranca, Kobu Agency, Nick Karvouni, Donna Cecaci, Cristina Gottardi, Gert Stockmans, David Sinclair, Red Charlie, Joseph Gonzalez, Toa Heftiba, Vlad Sargu, Cristian Newman, Clement Falize, Ilyuza Mingazova, Diana Spatariu, Andi Rieger, Steven Hwg, Ekta Agarwal, Michal Balog, Rene Bohmer, Hush Naidoo, Simone Scarano, Sergio Rodriguez, Marc Asporys en Charles Deluvio.