BelRAI-referenties

Wetenschappelijke literatuur

InterRAI

De interRAI bibliografie bevat meer dan 1000 onderzoekartikels over interRAI. De onderzoeken uitgevoerd in meer dan 30 landen en in diverse zorgsectoren behelzen een breed spectrum aan gerelateerde onderwerpen die waardevol zijn voor zorgverleners en beleidsmedewerkers.

BelRAI

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) en LUCAS (het kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn) voeren beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit. In het kader van de implementatie van BelRAI in Vlaanderen verrichten het Steunpunt en LUCAS verschillende onderzoeken met onder meer als finaliteit de ontwikkeling van nieuwe BelRAI-instrumenten voor verschillende zorgsectoren, het beoordelen van de psychometrische eigenschappen van bestaande BelRAI-instrumenten en het bepalen van de toepasbaarheid van BelRAI in de praktijk. Op de website van het Steunpunt en van LUCAS kunnen de verschillende onderzoeksrapporten geraadpleegd worden.

Wetgeving

Protocolakkoord BelRAI

In maart 2018 keurden de federale regering en de deelstaatregeringen het protocolakkoord over de stapsgewijze invoering van BelRAI in de zorgsectoren goed.

Ministerieel Besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI

Het Ministerieel Besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI, gepubliceerd in september 2021, kan via deze link geraadpleegd worden.

Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan via deze link geraadpleegd worden.

Woonzorgdecreet en decreet Vlaamse sociale bescherming

Het woonzorgdecreet van februari 2019 is een grondige actualisering van het woonzorgdecreet van 2009. Het decreet is nauw verbonden met het Decreet Vlaamse sociale bescherming. Zowel het Woonzorgdecreet als het Decreet Vlaamse sociale bescherming vermelden expliciet de implementatie van BelRAI in de zorgsectoren.

Privacybeleid

Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 3 maart 2020, heeft betrekking op de uitwisselingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het e-healthplatform.

Beraadslaging nr. 18/121 van 6 november 2018 heeft betrekking op de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid, via het platform healthdata.be, in het kader van de oprichting van het BelRAI-register voor wetenschappelijk onderzoek (datawarehouse BelRAI).

Geïnformeerde toestemming om gezondheidsgegevens te delen

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die cliënten aan zorgverleners geven om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.