BelRAI-Mental Health & Community Mental Health

De BelRAI-Mental Health (MH) en Community Mental Health (CMH) instrumenten maken een uitgebreide inschaling mogelijk van het functioneren van een psychisch kwetsbaar persoon, die beroep doet op residentiële of ambulante zorg. Het beoordelingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

Eind 2016 werd door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het onderzoek naar de bruikbaarheid van BelRAI in de Geestelijke gezondheidszorg opgestart. In dit onderzoek worden momenteel de instrumenten en relevante supplementen verder ontwikkeld en getest in de praktijk.

Doelgroep en sector

De BelRAI-(Community) Mental Health instrumenten kunnen gebruikt worden bij psychisch kwetsbare personen met complexe zorgbehoeften die residentiële (MH) of ambulante (CMH) zorg ontvangen. Aanvullend bij deze instrumenten kunnen volgende supplementen ingezet worden: Intellectual Disabilities supplement, Maatschappelijk Herstel Supplement, Addictions supplement (in ontwikkeling) en Forensisch Supplement (in ontwikkeling).

Doelstelling

De resultaten van een BelRAI-MH of CMH beoordeling ondersteunen zorgverleners en organisaties bij de ontwikkeling van een kwaliteitsvol zorgplan op maat. De resultaten weerspiegelen enerzijds de globale gezondheid en zorgnoden van de persoon (via verschillende zorgschalen). Deze hebben betrekking op vijf domeinen:

  • Veiligheid

  • Sociaal leven

  • Cognitief en psychisch functioneren

  • Klinische complicaties

  • Functioneel presteren

Anderzijds worden ook domeinen in kaart gebracht, zoals autonomie en gezondheidspromotie, waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols of CAP's) .

De inhoud van de vragen varieert naargelang de context van de voorziening (residentieel of ambulant). Bovendien gaan eerdere BelRAI inschalingen niet verloren en is de meest recente informatie over het functioneren beschikbaar.

Bij het realiseren van een kwaliteitsvol zorgplan, is het belangrijk om naast de informatie verkregen via de BelRAI inschaling, ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische gegevens). De BelRAI-MH en CMH instrumenten dragen bij tot meer persoonsgerichte zorg en het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners en -organisaties. Uiteraard kan informatie enkel gedeeld worden met toestemming van de persoon.

Opleiding

Het volgen van een opleiding voor het gebruik van een BelRAI-MH of CMH instrument waarbij men het instrument op een correcte en betrouwbare wijze leert gebruiken in de praktijk, is essentieel en verplicht. Het onderzoek naar de bruikbaarheid in de praktijk van de BelRAI-MH en CMH instrumenten en de supplementen is nog lopende. Opleidingen zijn dus momenteel nog niet beschikbaar.